Informacja o wyniku postępowania nr NR 1/01/2016/UE. :

data publikacji: 08.02.2017r.
Niniejszym informujemy, iż w wyniku porównania ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NR 1/01/2016/UE z dnia 19.12.2016 roku wyłoniono dostawcę środków trwałych. Wybrany wykonawca to : ZAP Z.P. Otko Spółka Jawna 41-219 Sosnowiec, ul. Norwida 2. Równocześnie informujemy, iż na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje możliwość udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa."


W związku z planowanymi na 2016 rok inwestycjami mającymi na celu wdrożenie

nowych technologii produkcji, Piekarnia BREL S.C. ogłasza przetarg na:

data publikacji: 19.12.2016r.
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu silosów zarządzanego komputerowo do masowej produkcji pieczywa.” złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2. Innowacje w MŚP, firma Piekarnia "BREL" S.C. Froś Grzegorz, Froś Katarzyna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowych środków trwałych szczegółowo wskazanych w niniejszym zapytaniu.

zobacz zapytanie PDF


W związku z planowanymi na 2015 rok inwestycjami mającymi na celu wdrożenie

nowych technologii produkcji, Piekarnia BREL S.C. ogłasza przetarg na zakup:W związku z planowanymi na 2013 rok inwestycjami mającymi na celu wdrożenie

nowych technologii produkcji, Piekarnia BREL S.C. ogłasza przetarg na zakup:

Dotacja UE